Trillingen en golven gaat over:

  • Harmonische trillingen
  • Lineaire golven
  • Ruimtelijke golven
  • Biofysica: Het gehoor

Oscillations and waves is about:

  • Harmonic oscillations
  • Lineair waves
  • 3Dimentional waves
  • Biophysics: The ear

Een trilling is een periodieke beweging rondom een evenwichtsstand. Bij een harmonische trilling is de terugdrijvende kracht recht evenredig met de uitwijking. Hier uit volgt voor de uitwijking een sinus, het is tevens een projectie van een eenparige cirkelbeweging.

Een lopende golf in een opgespannen touw ontstaat doordat één uiteinde in trilling wordt gebracht. Elk volgend touwdeeltje wordt vervolgens, met een vertraging, in trilling gebracht. Hierdoor legt de golf één golflengte af in één trillingsperiode. Dit is de golfsnelheid, die toeneemt als de spankracht in het touw groter wordt. Bovendien transporteer je met golven trillingsenergie en zegt de aangekomen golf iets over het verleden, toen de bron in trilling kwam.