Available courses

  Anders dan bij wiskunde reken je bij natuurkunde met meetwaarden. Deze zijn dan ook niet exact nauwkeurig. Meetresultaten bij een experiment noteer je het liefst in een tabel, waarna je er een grafiek van kan tekenen in een diagram. Regelmatig is het verband tussen de onafhankelijke grootheid en de te meten grootheid niet recht evenredig, dus loopt de grafiek als een curve. Met een coördinatentransformatie maak je er een rechte grafiek van.

  Met een tikkerstrook doe je onderzoek naar beweging. Een tijdtikker zet met vaste tussenpozen een stip op de papieren strook. De afstand tussen de stippen (afgelegde afstand), verraadt dan de snelheid. Hier zie je dus een versnelde of een vertraagde beweging.

  The resultant force, is the result of different forces working on an object. This force causes a change (!) in speed, direction and/or deformation of the object.

  Arbeid (verrichten) in de natuurkunde betekent dat een kracht over een bepaalde afstand wordt uitgeoefend op een massa, bijvoorbeeld een vallende bal. De zwaartekracht laat de bal een bepaalde afstand afleggen en verricht daarmee arbeid. Hierdoor neemt de kinetische energie toe van de bal. De totale energie van het valproces blijft gelijk.

  Als een kracht gedurende een bepaalde tijd wordt uitgeoefend op een massa, bijvoorbeeld een biljartbal, spreek je van een stoot. Dit heeft een impulsverandering van de bal tot gevolg. De snelheid van de bal neemt toe, totdat de kracht is uitgewerkt. Nu is de snelheid constant en daarmee heeft de massa een impuls gekregen.

  In geometrical optics lightbeams always travel in a straight line, unless they are mirrored or refracted. Refraction is caused by the fact that the speed of light changes when it travels from one medium to the other. The ratio between those different speeds give the refractive index. Different colors will change to different speeds (different refractive indices). That's why a white light beam decomposes into different colors.

  Een trilling is een periodieke beweging rondom een evenwichtsstand. Bij een harmonische trilling is de terugdrijvende kracht recht evenredig met de uitwijking. Hier uit volgt voor de uitwijking een sinus, het is tevens een projectie van een eenparige cirkelbeweging.

  Een lopende golf in een opgespannen touw ontstaat doordat één uiteinde in trilling wordt gebracht. Elk volgend touwdeeltje wordt vervolgens, met een vertraging, in trilling gebracht. Hierdoor legt de golf één golflengte af in één trillingsperiode. Dit is de golfsnelheid, die toeneemt als de spankracht in het touw groter wordt. Bovendien transporteer je met golven trillingsenergie en zegt de aangekomen golf iets over het verleden, toen de bron in trilling kwam.